pdf S18(1999) Advies Plan van aanpak grote evaluatie interventiewaarden

Het plan van aanpak beschrijft de grote evaluatie interventiewaarden waarin nader wordt gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van de huidige interventiewaarden. Voor het vaststellen van interventiewaarden worden ecotoxicologisch ernstige bodemverontreinigingsconcentraties en humaantoxicologisch ernstige bodemverontreinigingsconcentraties bepaald. De TCB ging in haar advies onder andere in op een aantal specifieke vragen over het rekening houden met de pH in relatie tot de bio-beschikbaarheid, het hanteren van de ‘toegevoegd risico methode’ bij interventiewaarden en de afleiding van interventiewaarden voor sediment en grondwater. De TCB stelt hierover:

- Bij differentiatie van interventiewaarden moet een afweging gemaakt worden tussen verhoging van het wetenschappelijke gehalte en de gebruiksvriendelijkheid van het normstelsel. Het differentiëren van interventiewaarden naar pH is wetenschappelijk gezien thans geen grote verbetering en bemoeilijkt het toepassen van interventiewaarden in de praktijk;
- Het optellen van ernstige bodemverontreinigingsconcentraties of kwaliteitsdoelstellingen van nieuwgevormd sediment bij de achtergrondgehalten levert niet een verbeterde risicobenadering van interventiewaarden. De toegevoegde risico methode kan worden toegepast op basis van beleidsmatige afwegingen;
- Voor het afleiden van potentiële risico’s van verontreinigd sediment heeft het de voorkeur ecotoxicologisch ernstige bodemverontreinigingsconcentraties en humaantoxicologisch ernstige bodemverontreinigingsconcentraties af te leiden. Dit is analoog aan de systematiek voor landbodems. Voorkomen dient te worden dat door het plaatsen van bagger op de kant plotseling zeer ernstige bodemverontreiniging van landbouw zou ontstaan. Dit draagt niet bij aan een transparante beoordeling;
- Het naast de huidige afleiding van de interventiewaarde op basis van evenwichtsberekeningen zouden tevens de (eco)toxicologische aspecten die specifiek zijn voor grondwater in beschouwing genomen moeten worden.

design by Het Lab | build by nieta