pdf S41(2001) Advies Beoordeling inzake eventuele risico's van de bovenafdichting in de bosanering van de Diemenzeedijk te Amsterdam

Op de voormalige stortlocatie Diemerzeedijk te Amsterdam is als saneringsmaatregel een bovenafdichting aangebracht. De afdichting wijkt af van het voorontwerp dat in het saneringsplan was beschreven. Er is een constructie toegepast waarbij op een uitvul- en steunlaag van gecerti-fi-ceerde AVI bodemas van ca. 50 cm een laag zand van 15 cm is aangebracht. Daarop ligt een trekverdelend geotextiel en een laag trisoplast van 10 cm. Deze constructie wordt door een antiworteldoek gescheiden van de erboven liggende drainagelaag en een leeflaag, die geschikt moet zijn voor een stadspark. Het oorspronkelijke ontwerp voorzag in een uitvul- en steunlaag van zand in plaats van de thans aange-brachte AVI bodemas en een laag van 30 cm zandbentoniet in plaats van de laag triso-plast en het trekverdelende geotextiel. De TCB is gevraagd aan te geven of de twee constructies vergelijkbaar zijn wat betreft het behoud van hun isolerende eigenschappen op de lange termijn en de beheersbaarheid van eventuele risico's bij verlies van die eigenschappen. De bovenafdichting is bedoeld om regenwater buiten de stort te houden (zodat het regenwater niet door de stort kan heensijpelen en onderweg verontreiniging kan meenemen) en om stortgas in de stort te houden. Op basis van de beschikbare onderzoeken is volgens de TCB moeilijk aan te geven welke constructie het beste zal functioneren op de Diemerzeedijk. Andere factoren dan de constructie, zoals de zorgvuldig-heid waarmee de constructie wordt aangelegd en de wijze waarop monitoring, controle en eventueel herstel van de voorzieningen plaatsvindt, zijn volgens de commissie bij beide con-struc-ties in veel sterkere mate bepalend voor de uiteindelijke veiligheid. Naar het oordeel van de commissie zal er, indien de IBC-voorzieningen bij de Diemerzeedijk zorgvuldig worden aangelegd, beheerd en waar nodig hersteld, pas sprake zijn van een significante verhoging van milieurisico's indien de isolerende werking van de bovenafdichting over een groter gebied minder wordt. In welke mate dat op de lange termijn gaat optreden en of er een significant verschil is in de technische levensduur van beide constructies kan niet op basis van de huidige kennis worden aangegeven.

design by Het Lab | build by nieta