pdf S45(2007) Advies Normstelling MTBE

De TCB is advies gevraagd over het invoeren van een herstelwaarde voor MTBE in grondwater, en over de absolute hoogte van deze waarde. Deze herstelwaarde zou kunnen worden toegepast in het kader van een sanering volgens de zorgplicht (artikel 13 van de Wet bodembescherming).

MTBE wordt sinds 1984 in Nederland geproduceerd en sinds 1988 in Nederland op grote schaal als loodvervanger (anti-klopmiddel) in benzine toegepast. De verontreiniging van grondwater door MTBE staat in Nederland sinds het jaar 2000 in de belangstelling. In de VS wordt de stof al langer en in grotere hoeveelheden toegepast. In Californiƫ is MTBE sinds december 2002 verboden, als gevolg van geconstateerde grondwaterverontreinigingen. De stof is erg mobiel, slecht afbreekbaar (vooral anaƫroob) en met name de geurhinder die het veroorzaakt, wordt als probleem ervaren.

De oorzaken van MTBE-verontreiniging zijn niet altijd bekend. Voor de TCB is het onduidelijk in hoeverre factoren als aanvoer via het oppervlaktewater, bijvoorbeeld via de Rijn, en MTBE uit benzinedampen invloed hebben op MTBE-verontreiniging van het grondwater. Verder kan bij een gesaneerd tankstation meespelen dat niet de gehele MTBE-verontreiniging is gesaneerd, omdat MTBE mobieler is dan benzeen. De TCB heeft aangegeven dat zij het initiatief van het Ministerie van VROM ondersteunt om een onderzoek te starten naar de herkomst van de MTBE-verontreinigingen.

Daarnaast is het ook van belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de verontreiniging van drinkwater met MTBE, daarom doet de TCB de aanbeveling om de meetgegevens die bij drinkwaterbedrijven aanwezig zijn, te verzamelen.

design by Het Lab | build by nieta