pdf S63(1998) Advies Interventiewaarden bodemsanering vierde tranche

De eerste tranche interventiewaarden zijn in 1994 vastgesteld na een evaluatie van de vroegere C-toetsingswaarden. Daarna is de lijst met interventiewaarden twee keer uitgebreid (de tweede en derde tranche). Het RIVM heeft in het rapport: ‘Proposals for Intervention Values for soil and groundwater, including the calculation of the human-toxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of coumpounds’ voorstellen gedaan voor een verdere aanvulling. Deze voorstellen werden voor advies aan de TCB voorgelegd.

Op hoofdlijnen is de TCB het eens met de afleidingsmethodiek voor deze interventiewaarden. Het merendeel van de voorgestelde waarden hebben de status van indicatieve waarden. Een waarde wordt als indicatief betiteld wanneer deze onvoldoende betrouwbaar is. Het onderscheid tussen indicatieve waarden en interventiewaarden vindt de TCB zinvol, maar zij wijst er wel op dat bij indicatieve waarden vervolgonderzoek gewenst is. Het belang van betrouwbare waarden is namelijk groot, interventiewaarden spelen niet alleen een rol in het bodemsaneringsbeleid (waar sprake is van locatiespecifieke risico-evaluaties) maar ook in ander beleidskaders zoals voor grondverzet en het Bouwstoffenbesluit waar geen nader onderzoek plaatsvindt.

design by Het Lab | build by nieta