pdf R23(2014) Rapport Onverwachte gebeurtenissen in de bodem - Gevolgen van ons handelen in beeld

De TCB heeft het rapport ‘Onverwachte gebeurtenissen in de bodem - de gevolgen van ons handelen in beeld’ uitgebracht. Het rapport is opgesteld door adviesbureau Witteveen+Bos en kennisinstituut Deltares. De TCB vindt dat 'onverwachte gebeurtenissen' aandacht verdienen omdat door de steeds grotere ‘drukte’ in de ondergrond de kans op verrassingen zal toenemen. Het rapport sluit aan op de eerdere TCB-uitgave “Duurzaam gebruik van de ondergrond, gereedschap voor structuur en visie” uit 2012 waarin wordt gewezen op de onzekerheid bij projecten in de ondergrond, waardoor er kans bestaat op onverwachte gebeurtenissen en daarmee op schade en vertraging. De resultaten van deze studie kunnen onder andere worden gebruikt bij het tot stand komen van de Structuurvisie Ondergrond. Het rapport is rijk geïllustreerd met voorbeelden van onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had kunnen worden voorkomen door een betere benutting vooraf van bestaande kennis en ervaring. Het leren van fouten en het weerstand bieden tegen te grote vereenvoudiging in bijvoorbeeld modellen van de ondergrond zijn belangrijke punten van aandacht. Maar ook belangrijk zijn de informatieoverdracht tussen ontwerpers en uitvoerders van een project, veerkracht bij het optreden van onverwachte gebeurtenissen en respect voor relevante expertise. De TCB onderschrijft hierbij in het bijzonder de aanbeveling in het rapport om instrumenten te ontwikkelen waarmee in de startfase van een project snel inzicht kan worden verkregen in de expertise die nodig is voor een goede uitvoering. Te denken valt aan een website als portaal om de juiste expertises te bereiken.

design by Het Lab | build by nieta