pdf S19(2000) Advies Onderzoek grondwaterverontreiniging met MTBE in Nederland

De Technische commissie bodembescherming bracht begin maart van dit jaar advies uit aan de Minister van VROM over Onderzoek grondwaterverontreiniging met MTBE in Nederland.

Het betreft een ongevraagd advies dat de Minister te attendeert op mogelijke grondwaterverontreiniging met methyl tert-butlether (MTBE).

MTBE wordt sinds 1988 in Nederland als loodvervanger in benzine toegepast; in de VS wordt de stof al langer gebruikt. In de VS veroorzaakt MTBE op grote schaal grondwaterproblemen. Zowel in de VS als in de Europese landen, Engeland en Denemarken wordt MTBE als probleem onderkend. De TCB beveelt aan om ook in Nederland na te gaan in hoeverre MTBE tot grondwaterverontreiniging kan leiden. Een verkennende TNO-studie naar MTBE die aantoont dat MTB-verontreiniging ook in Nederland kan in het grondwater worden aangetroffen, geeft hier volgens de TCB alle aanleiding voor.

Het zou dan moeten gaan om een meer representatief onderzoek naar de aard en omvang van de MTBE problematiek in Nederland. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of in aanvulling op de huidige bodembeschermende voorzieningen en bodemsanering extra maatregelen genomen dienen te worden om het grondwater te beschermen. Tevens zou volgens de TCB onderzocht kunnen worden of het zinvol is om bij de drinkwaterbereiding het water op de aanwezigheid van MTBE te controleren.

design by Het Lab | build by nieta