pdf A108(2015) Advies Eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime

 De TCB heeft advies uitgebracht over de kansen voor aanpassing van het beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime, waarbij IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. Er zijn naar schatting 100 tot 200 van dergelijke grote IBC-locaties. De nazorg is momenteel ‘eeuwigdurend’ en dat is zowel financieel als ruimtelijk een maatschappelijke belasting. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokkenen stellen zich daarom de vraag of dit beter kan en of op termijn misschien de nazorg gestopt kan worden: van oneindig naar eindig beheer.

Uitgangspunt in het advies is dat de humane en ecologische risico’s bij de locaties minimaal blijven en dat de verspreiding van de verontreiniging beperkt blijft. De kern van het advies bestaat uit twee delen: 1) een analyse van kansen voor alle grote IBC-locaties aan de hand van een set relatief eenvoudige indicatoren. Dit levert een rangordening op van locaties naar mogelijkheden om tot eindige nazorg te komen, en 2) een stappenplan om gestructureerd en transparant, met inbreng en deelname van alle partijen, tot een voorstel te komen om een specifieke IBC-locatie aan te pakken, op basis van de beste innovatieve technieken en gebruik makend van de ligging en beoogde gebruik van de locatie. Belangrijke elementen hierbij zijn de innovatie op het gebied van gestimuleerde natural attenuation en gebiedsgericht grondwaterbeheer. Volgens de TCB liggen er kansen omdat nieuwe innovatieve technieken beschikbaar zijn gekomen, gegevens over de verontreiniging zijn verzameld, gebiedsbenadering een optie is, en het bodembeleid zich ontwikkeld heeft. Een aspect hierbij is de gehele of gedeeltelijke opheffing van de isolerende maatregelen, in combinatie met passende ingrepen, om natural attenuation te stimuleren.

Omdat vooraf moeilijk is in te schatten hoe snel en hoe effectief een combinatie van technieken voor een IBC-locatie is, zal een flexibele aanpak inclusief voorzorgsmaatregelen gevolgd moeten worden. De TCB adviseert om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld in pilot-projecten, waarbij geleerd kan worden van de effectiviteit van de ingezette technieken.
Het advies is uitgebracht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

design by Het Lab | build by nieta