pdf S03(2002) Advies Ontwerp-Besluit afwijkende verliesnormen 2002 Meststoffenwet

Het Ontwerp-besluit afwijkende verliesnormen betreft normen voor het toelaatbare verlies van meststoffen. In de normering wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde droge uitspoelingsgevoelige gronden en overige uitspoelingsgevoelige gronden. Voor droge uitspoelingsgevoelige gronden is het toelaatbare verlies lager dan op overige gronden.

Uit de toelichting bij het Ontwerp-Besluit afwijkende verliesnormen blijkt dat het criterium voor uitspoelingsgevoeligheid is aangepast ten opzichte van het Ontwerp besluit zand en lössgronden, waarover de commissie op 6 september 2001, kenmerk TCB S43(2001) een advies uitbracht. De commissie constateert dat de strengere normering thans meer gericht is op die situaties waar vrijwel zeker verhoogde uitspoeling kan optreden. Dit komt voor een deel tegemoet aan de bezwaren van de commissie tegen de criteria die in het Ontwerp besluit zand en lössgronden werden voorgesteld.

design by Het Lab | build by nieta