pdf S21(2001) Advies Vrijstellingsregeling zuiveringsslib in verband met MKZ

In het veenkoloniale gebied wordt dierlijke mest in het voorjaar bovengronds aangewend om verstuiving van bodem tegen te gaan. Vanwege de uitbraak van mond en klauwzeer (MKZ) was bovengronds aanwenden van mest tijdelijk niet toegestaan. Daarom ontstond plotseling een grote behoefte aan alternatieve stuifbestrijdingsmiddelen. Er was wel zuiveringsslib beschikbaar maar dat voldeed niet aan de kwaliteitsnorm voor koper die geldt op grondvan het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. De vrijstellingsregeling was erop gericht om toepassing van het slib toch mogelijk te maken, maar wel op een zodanige manier dat daardoor niet een onaanvaardbare kopersbelasting van de bodem ontstaat. Daartoe werd de kopernorm (het gehalte in het slib) verdubbeld en tegelijkertijd de doseringsnorm (hoeveelheid slib die per hectare mag worden aangebracht) tot een kwart van de norm in het BOOM teruggebracht. De totale kopersvracht zou dan bij eenmalige toedieing niet hoger zijn dan normaal in het BOOM als aanvaardbaar wordt beschouwd.

De commissie stemde in met de vrijstelling. Zij gaf wel aan dat het voor de lange termijn van belang blijft een goede kwaliteit van reststoffen die worden toegepast op de bodem te blijven nastreven. Dat betekent dat in de toekomst er niet van uitgegaan dient te worden dat elke kwaliteit van reststoffen toegepast kan worden als de dosering maar voldoende ver wordt teruggeschroefd om onder de acceptabele totaalvracht te komen.

design by Het Lab | build by nieta