pdf S24(1998) Advies Onderzoeksheffing fruitteelt

In dit advies gaat de TCB in op een ontheffing in verband met onderzoek naar de ammoniak-emissie bij het aanwenden van mest in stroken in de fruitteelt. In de fruitteelt is het de gewoonte om kunstmest te gebruiken of vaste mest. Deze mestvormen hoeven niet emissie-arm te worden toegepast. Er zijn echter ook fruittelers met varkens die drijfmest produceren. Het is voor hen voordelig om de mest in de eigen boomgaard te kunnen afzetten. Consequentie is dat ze dan de gangbare emissie-arme technieken moeten gebruiken. Deze beschadigen echter de wortels van de bomen. Daarom wil men bezien of de ammoniak-emissie ook nog voldoende wordt gereduceerd als drijfmest in strookjes onder de bomen wordt aangebracht. Uit de proefopzet bleek dat de proef op een akker plaatsvindt. De reden hiervan is dat een boomgaard een te ingewikkelde meetomgeving is. De TCB acht het onderzoek niet zinvol omdat de proefopzet niet representatief is voor het onderzoeksobject (boomgaarden). De TCB adviseert daarom negatief over de ontheffing.

design by Het Lab | build by nieta