pdf S27(1999) Advies ontwerp ontheffing artikel 7 Bgdm, ontheffing van de verplichting tot emissie-arme aanwending in verband met onderzoek naar Euromestmix

Het advies TCB S27(1999) hield verband met onderzoek naar het effect van ‘Euromestmix’ op stikstofverliezen uit melkveebedrijven in Friesland. Het onderzoek vindt plaats op praktijkschaal bij een aantal boeren die zijn aangesloten bij de milieucoöperaties VEL en VANLA. Het onderzoek richt zich op de vraag of het ‘Euromestmix’ (de samenstelling hiervan is niet openbaar) de emissie van ammoniak bij breedwerpige aanwending van dierlijke mest beperkt, zodat emissie-arme aanwending via gangbare technieken niet nodig zijn. Het zoeken naar alternatieven voor de emissie-arme aanwendingstechnieken wordt gewenst vanwege de geringe draagkracht van de grond in de regio.

Het onderzoek naar ‘Euromestmix’ loopt al langer. De TCB zag het nut in van onderzoek naar de mogelijkheid om nutriëntenoverschotten terug te dringen. Ook onderzoek naar specifieke maatregelen en methoden die goed passen bij uitzonderlijke regionale omstandigheden, zoals in dit geval een slappen bodem, is hierbij van belang.

De TCB betwijfelt echter of het onderzoek naar ‘Euromestmix’ veel op zal leveren. Zij had graag gezien dat een evaluatie van eerder uitgevoerd naar dit middel hierover meer duidelijkheid zou geven. Daarom wees de TCB op het belang om meer nadruk te leggen op dit soort evaluaties met het oog op toekomstige besluitvorming (bijvoorbeeld over erkenning van het middel als alternatieve emissie-arme aanwendingstechniek).

design by Het Lab | build by nieta