pdf S35(2002) Advies verzoek om ontheffing ex artikel 5 Bgm

Dit verzoek tot ontheffing houdt verband met onderzoek in het kader van het demonstratieproject �In de ban van de bodem; demon-stratieproject: ontwikkeling duurzame veehouderij op bedrijfsniveau met toepassing van het FIR-systeem en de gevolgen voor relatieherstel tussen landbouw, natuur en milieu in de provincie Noord-Holland (TRC2002/5257).

De TCB ondersteunt de motieven van de Minister van LNV om geen ontheffing te verlenen, maar zij plaatst een kanttekening bij het argument dat het belang van de bescherming van de bodem zich zou verzetten tegen ontheffingverlening. Weliswaar is emissie-arme aanwending noodzakelijk om emissies van ammoniak zo veel mogelijk te reduceren en de belasting van kwetsbare natuurgebieden te verminderen, maar de extra mechanische belasting van de bodem ter plaatse van de aanwending, die tot verhoogde uitspoeling van stikstofverbindingen kan leiden en de biologische bodemvruchtbaarheid verstoort, is eveneens niet in het belang van de bescherming van de bodem. Het gaat hier om een afweging van belangen, waarbij aan de bodem in natuur-gebieden een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan bodems die landbouwkundig worden gebruikt. Tot slot zou volgens de commissie onderzoek naar de perspectieven van alternatieve bedrijfsvoeringen die emissies van ammoniak kunnen reduceren, zonder lokaal de bodem nadelig te beìnvloeden, meer prioriteit moeten krijgen.

design by Het Lab | build by nieta