pdf S39(2002) Advies Evaluatie Meststoffenwet 2002

De TCB constateert dat de droge zand-gronden in het mestbeleid de meeste aandacht krijgen, aangezien de belasting van het grondwater met nitraten hier het grootst is De grotere aandacht voor de droge zandgronden mag er niet toe leiden dat de nattere gronden met optredende denitrificatie buiten beeld raken bij het toekomstige mestbeleid.

Wat de emisssies van fosfaat betreft, merkt de commissie op dat de effecten van aanscherping van het beleid geringer zijn dan we wensen, (door de aanwezigheid van grote hoeveelheden fosfaat in de bodem ten gevolge van de te ruime landbouwbemestingsnormen in het verleden). Dit mag echter naar het oordeel van de commissie geen reden zijn om ervan af te zien. De TCB vindt het voornemen om ook kunstmestfosfaat onder MINAS te laten vallen een positieve ontwikkeling.

De commissie constateert dat de evaluatie is uitgevoerd vanuit het perspectief van de huidige agrarische bedrijfsvoering. Dit leidt tot de conclusie dat op de korte termijn veel agrari�rs in de knel kunnen komen als het mestbeleid verder wordt aangescherpt. Voor de langere termijn schetst het Structuur-schema Groene Ruimte deel 2 een groot aantal perspectieven voor innovaties en alternatieve vormen van bedrijfsvoering. Indien op deze veranderingen kan worden ingespeeld, is verdere aanscherping van het mestbeleid economisch aantrekkelijker dan in de huidige situatie. Het verdient in dit kader aanbeveling om kansrijke innovaties door de agrarische sector op het gebied van de bodem- en grondwaterbescherming te stimuleren.

De TCB is voornemens om een werkgroep in te stellen die een nadere uitwerking kan geven aan de relatie tussen het bodemvruchtbaarheidsvraagstuk en de milieuproblematiek.

design by Het Lab | build by nieta