pdf S43(2001) Advies Ontwerpbesluit zand- en lössgronden

Het Ontwerpbesluit zand en lössgronden strekt ertoe kaarten vast te stellen waarop is aangegeven welke gronden als zand en lössgronden en welke gronden binnen de zand en löss gronden als uitspoelingsgevoelige gronden worden beschouwd. De TCB is verheugd dat dergelijke aanvullende maatregelen worden getroffen. De gevolgen die het besluit zal hebben voor de agrarische bedrijven, en die zijn aangegeven in de Nota van Toelichting, zullen volgens de commissie echter wel veel groter uitpakken. De commissie vindt het daarom belangrijk dat de onderbouwing en de procedure van de aanwijzing van de gronden degelijk en transparant is. Deze onderbouwing, die is weerlegd in een Nota van Toelichting bij het ontwerpbesluit is nu nog te summier en de verwijzing naar onderliggende rapporten is onvolledig.

Verder stelt de commissie aanwijzing van uitspoelingsgevoelige zand- en lössgronden voor op bedrijfsniveau. Deze schaal sluit namelijk ook aan bij de praktijk op het bedrijf. In de nota van toelichting wordt gesteld dat zand en lössgronden met grondwatertrappen 6, 7 en 8 als uitspoelingsgevoelig worden aangemerkt, maar dit wordt niet verder onderbouwd. De commissie adviseert om de resultaten en overwegingen bij de aanwijzing van de grondwatertrappen 6, 7 en 8 als uitspoelingsgevoelig zorgvuldig te rapporteren en te publiceren. Ook adviseert de commissie na te gaan welke factoren de diagnose van uitspoelingsgevoelig kunnen verbeteren, in aanvulling op de grondwatertrap. In een aantal gevallen moet er ook rekening gehouden worden met de grondwatertrappen van andere percelen op het bedrijf.

In zijn algemeenheid merkt de commissie op dat de procedure voor aanwijzing zoals beschreven in de Nota van Toelichting redelijk rommelig is, en daardoor niet goed overkomt. De commissie adviseert om eerst een drietal rapportages gereed te hebben voordat tot implementatie in de praktijk kan worden overgegaan. Het betreft rapportages met transparante onderbouwing van 1) scherpere verliesnormen voor uitspoelingsgevoelige zand- en lössgronden , 2) de criteria voor uitspoelingsgevoelige zand en lössgronden en 3) de criteria voor aanwijzing van uitspoelingsgevoelige zand en lössgronden.

design by Het Lab | build by nieta