pdf S43(2004) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Besluit gebruik meststoffen

Het voornemen bestaat om onderzoek te laten uitvoeren naar de nutriƫntenstromen op een melkveehouderij in het veenweidegebied, melkveehouderij Spruit. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is een ontheffing noodzakelijk van het verbod tot het niet-emissiearm toedienen van dierlijke mest.

De TCB is om advies gevraagd over de voorgenomen ontheffing. De TCB is het eens met het voornemen tot het verlenen van onthef-fing. Vanuit het oogpunt van bodembescherming zijn er naar het oordeel van de commissie geen bezwaren. De commissie heeft in eerdere adviezen al gepleit voor meer experimenteerruimte ter ontwikkeling van duurzamere vormen van bodemgebruik . De commissie vindt wel dat de voor het onderzoek beschikbare middelen meer rendement zouden opleveren wanneer het onderzoek gericht zou zijn op het veralgemeniseren en extrapoleren van de resultaten. Nu worden tegen relatief hoge kosten veel gegevens verkregen van het bedrijf van melkveehouder Spruit voor de jaren 2004 en 2005, maar deze zeggen weinig over andere jaren met andere (weers)omstandigheden en anandere bedrijven. Het zou beter zijn om een zuiverere vergelijking te maken tussen emissiearme en niet-emissiearme mest-toediening of om meerdere bedrijven onder vergelijkbare omstandigheden te onderzoeken waarbij wel en niet volgens de emissiearme techniek mest wordt toegepast.

design by Het Lab | build by nieta