pdf S43b(1999) Advies Spuiwater van amoniakwasser

In de intensieve varkenshouderij worden steeds meer ammoniakwassers gebruikt. Dit zijn zuiveringssystemen (kolommen met vloeistof) waardoorheen stallucht wordt geleid voordat het naar buiten wordt geblazen. Door deze wassers bevat de uitgestote stallucht veel minder ammoniak, dan zonder behandeling. De vloeistof in zo’n ammoniakwasser moet regelmatig ververst worden; het oude waswater heet spuiwater. Er zijn twee soorten wassers, die verschillende soorten spuiwater produceren: de biologische wasser en de chemische wasser. Spuiwater kan op verschillende manieren verwerkt worden.

Eén van de mogelijkheden is uitrijden op het land. Aan de TCB werd gevraagd of uitrijden acceptabel is voor het milieu. De TCB stelde dat dit afhankelijk is van de samenstelling van het spuiwater. In het algemeen valt op te merken dat de spuiwaters meststoffen bevatten en weinig milieukritische verbindingen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen. Daarom is het op zichzelf niet onlogisch om te overwegen om het spuiwater op de bodem te brengen als tenminste die meststoffen nog worden benut door gewassen. De TCB heeft aanwending van spuiwaters ook beoordeeld door naar de invloed op nutriëntenstroom op bedrijven te kijken. Het enige dat die biologische wasser doet is ammoniak opvangen en vasthouden. Het is op zichzelf een goede zaak om voor gewassen benutbaar maken van ammoniak die anders verloren ging naar de lucht, vooral als hierdoor de aanvoer van kunstmeststikstof naar de bodem verlaagd kan worden. De chemische wasser daarentegen bestaat uit een sulfaathoudende vloeistof. Dit sulfaat blijft samen met de ingevangen stikstof in het spuiwater aanwezig en moet dus ook steeds ververst en verwerkt worden. Bij de chemische wasser wordt dus (om ammoniak uit de lucht weg te vangen) een extra sulfaatvracht naar landbouwbedrijven aangevoerd die uiteindelijk weer op de bodem terechtkomt als dit spuiwater op de bodem wordt uitgereden. Daar was de TCB geen voorstander van. Voor dit soort spuiwater moeten daarom volgens de TCB andere verwerkingsopties gezocht worden die de bodem niet belasten. In augustus 1999 heeft de TCB een kleine aanvulling op dit advies naar de Minister van VROM gestuurd.

design by Het Lab | build by nieta