pdf S48(2004) Advies inzake vrijstelling omploegen grasland in herverkavelingsprojecten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vroegen de TCB advies over de voorgenomen wijziging van de Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen. Het betreft een uitzondering voor wettelijke herverkavelingsprojecten tot omploegen van grasland in de verbodsperiode van 16 september tot en met 31 januari.

De commissie heeft geen bezwaar tegen deze uitzondering in de Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen. Zij adviseert de laatste zin in de toelichting, dat de milieukundige risico's te verwaarlozen zouden zijn, als volgt te wijzigen: Vanwege het eenmalige karakter binnen wettelijke herverkavelingsprojecten zijn de milieukundige risico's van deze verruiming van de Vrijstellings-regeling gebruik meststoffen aanvaardbaar.

design by Het Lab | build by nieta