pdf S49(2006) Advies Overheveling meststoffenwet 1947 en BOOM

De TCB is om advies gevraagd over de ontwerptekst van het Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen (overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)). De vraag handelde onder andere over de afbakening tussen compost (meststof) en ‘zwarte grond’ (bodem), en over de positie van bodem- en structuurverbeteraars.

De TCB is voorstander van het faciliteren van het gebruik van compost. Het is immers een nuttige toepassing van afvalstoffen die bovendien door de aanvoer van organische stof de bodemkwaliteit verbetert. Deze positieve aspecten worden in dit advies afgewogen tegen de risico’s van accumulatie van verontreinigingen in de bodem en de belasting van het grond- en oppervlaktewater met nutriënten en verontreinigingen.

Voor wat betreft de landbouwkundige eis aan compost heeft de TCB geen bezwaar tegen het verlagen van het percentage organische stof tot 10%. De TCB ziet dit als een pragmatische ondergrens, waardoor de nutriënten in compost meetellen in de gebruiksnormen.

De TCB adviseert om een kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie te laten uitvoeren naar bodem- en structuurverbeteraars, ten einde te kunnen vaststellen of sprake is van een zodanige belasting van de bodem dat toepassing ervan zou moeten worden gereguleerd.

Verder is de TCB positief over het voornemen om de doseringsbeperking voor compost uit het BOOM los te laten. Wel adviseert zij om de milieueisen voor compost op korte termijn te evalueren om te bezien of aanscherping van bestaande normen en/of uitbreiding van het stoffenpakket nodig en haalbaar is.

Tenslotte adviseert de TCB om de milieucriteria voor organische microverontreinigingen in overige organische meststoffen te blijven baseren op een risicobenadering, en niet over te gaan tot het gebruik van achtergrondwaarden.

De TCB is voornemens om in 2007 een separaat advies uit te brengen over de fosfaattoestand van de Nederlandse bodem in relatie tot het definitief vaststellen van de gebruiksnormen voor de periode 2009 tot 2015, en de milieueisen die de Kaderrichtlijn Water aan Nederland stelt.

design by Het Lab | build by nieta