pdf S57(2000) Advies Ontheffing van artikelen 4 en 5 van het Bgdm 1998 in verband met onderzoek

Het IMAG (DLO) heeft ontheffing aangevraagd van het uitrijverbod voor de maand september en van de verplichting om mest op emissie-arme wijze uit te rijden om onderzoek te doen naar de emissie van N2O (lachgas) bij aanwending van dierlijke mest. In het advies ging de TCB in op een onderzoeksplan dat met de ontheffingsaanvraag was meegestuurd.

Hoewel het bij het ontheffingsverzoek gevoegde onderzoeksplan te wensen overlaat, is de TCB van mening dat het onderzoek doorgang moet kunnen vin-den. Doorslaggevend voor dit oordeel is de zeer beperkte schaal waarop het on-der-zoek plaats-vindt. Bij een onderzoek op deze kleine schaal zal de milieu-kun-dige schade die ontstaat door het onderzoek (men zou kunnen spreken van de milieukundige kosten van het onderzoek) naar verwachting zeer beperkt zijn. Het is echter wel zaak om de bruikbaarheid van resultaten (wetenschappelijke baten van het onderzoek) beter te waarborgen. Een mogelijke verbetering is om het onderzoek uit te voeren in de periode dat ook in de praktijk mest aangewend mag worden.

design by Het Lab | build by nieta