pdf S60(2005) Advies Vrijstelling Bgm in verband met champost

De minister van LNV heeft, mede namens de Staatssecretaris van VROM, de TCB om advies gevraagd over de voorgenomen vrijstelling van het verbod op de najaars-/winteraanwending van champost op bouwland gelegen op zand- en lössgrond, voor de jaren 2005, 2006 en 2007. De vrijstelling is bedoeld om de sector de gelegenheid te bieden alternatieve afzet- en opslagmogelijkheden voor champost te regelen.

Onder de huidige Nederlandse en Europese wetgeving valt champost onder de definitie van dierlijke meststof vanwege de paardenmest en kippenmest die wordt gebruikt voor de bereiding van champignonmest, het medium waarop champignons worden geteeld. De TCB plaatst hierbij de kanttekening dat de samenstelling en daarmee ook de eigenschappen van champignonmest veranderen in de route die champignonmest doorloopt waarbij champost ontstaat. De verandering wordt bewerkstelligd door de toevoeging van extra nutriënten en afdekgrond, de onttrekking van nutriënten bij de teelt van de champignons, de myceliumgroei (plantaardig) en de optredende compostering.

Toevoer van voldoende organische stof is van belang voor de instandhouding en verbetering van bodemvruchtbaarheid. Vanwege de overwegend organische samenstelling van champost kan toepassing nuttig zijn op behoeftige organische-stofarme bodems. Eventuele onnodige belemmeringen die toepassing van champost in de weg staan, zouden dan moeten worden weggenomen. De TCB is het daarom eens met de voorgestelde vrijstelling.

design by Het Lab | build by nieta