pdf S63(2007) Advies Ontheffing ex. Artikel 7 Besluit gebruik meststoffen

De TCB is begin juli om advies gevraagd door de Minister van LNV, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De reden om advies te vragen was dat De TCB is begin juli om advies gevraagd door de Minister van LNV, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De reden om advies te vragen was dat er voor het uitvoeren van veldonderzoek, ontheffing moest worden gevraagd van het verbod op het toedienen van stikstofhoudende meststoffen bij de teelt van hyacinten en tulpen. Voor hyacinten geldt een verbod op toediening van stikstofhoudende meststoffen in de periode van 16 september tot 16 januari en voor tulpen loopt deze periode van 16 september tot 1 februari.

er voor het uitvoeren van veldonderzoek, ontheffing moest worden gevraagd van het verbod op het toedienen van stikstofhoudende meststoffen bij de teelt van hyacinten en tulpen. Voor hyacinten geldt een verbod op toediening van stikstofhoudende meststoffen in de periode van 16 september tot 16 januari en voor tulpen loopt deze periode van 16 september tot 1 februari.

De TCB is van mening dat het belang van de bodem zich niet verzet tegen het verlenen van de ontheffingen, omdat de onderzoeken beperkt van omvang en duur zijn. De TCB maakt bij het onderzoek naar hyacint opmerkingen over de proefopzet. Vanuit wetenschappelijk oogpunt merkt de TCB op dat de proefopzet voor hyacint ervan uit lijkt te gaan dat het positieve effect van stalmest op de opbrengst van hyacint daadwerkelijk bestaat. Ook wordt er van uitgegaan dat stalmest en compost allebei dit specifieke effect genereren en dat de verklaring van dat effect bij compost gelijk is aan die bij stalmest. Dit zijn echter niet bewezen aannames. Mede daarom zal het vinden van de juiste verklaring van het mogelijke effect van stalmest op basis van de huidige proefopzet niet eenvoudig zijn.

De TCB constateert dat strategieën voor bemesten van tulp worden onderzocht die volgens het Bgm niet (meer) mogen worden toegepast, het onderzoek is daarmee weinig innovatief. Nieuwe strategieën die niet zijn gebaseerd op tot voor kort gangbare bemestingspraktijken en die wel binnen de bestaande regelgeving passen, zijn niet in het onderzoek opgenomen. Het onderzoek zou innovatiever zijn als het zich (ten minste ook) zou richten op optimalisatie van de teelt van tulpen binnen de (milieu)kaders van het Bgm. Als de onderzoeken aantonen dat bemesten in het najaar leidt tot hogere opbrengsten en/of hogere kwaliteit, zal (politieke) druk ontstaan om het Bgm aan te passen. Hierbij is het overigens onduidelijk of op basis van deze onderzoeken de resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere bodemtypen. De TCB is er geen voorstander van om een nieuwe uitzondering op het verbod tot najaarsaanwending van mest op te nemen in het Bgm. Het zet de deur open voor meer uitzonderingen, waardoor het belang van de bescherming van de bodem in het geding kan raken. Bovendien staan nieuwe uitzonderingen in het Bgm in de weg van een eventuele verlenging van de derogatie van de Nitraatrichtlijn door de EU.

design by Het Lab | build by nieta