pdf S83(1999) Advies Wijziging Bgdm 1998 en BOOM

De ontwerp-wijziging BGDM 1998 en BOOM vloeit voort uit de in gebreke stelling van Nederland door de Commissie van de Europese Gemeenschappen (EC) met betrekking tot de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. De EC heeft bezwaar tegen de onvolledigheid van de regels in het BGDM 1998 en het BOOM voor de toepassing van meststoffen. Het BGDM 1998 en het BOOM bevatten middelvoorschriften die aangeven hoe bij bemesting te werk gegaan dient te worden. Deze voorschriften hebben met name betrekking op de vereiste kwaliteit van meststoffen, de wijze waarop meststoffen mogen worden aangewend en de periode waarin meststoffen mogen worden aangewend.

Deze bepalingen komen min of meer overeen met een werkwijze bij toediening van meststoffen volgens de code van Goede LandbouwPraktijk (GLP), maar zijn zeker niet compleet vergeleken met het totaal aan GLP-voorschriften. De EC dringt aan op een meer complete vertaling van GLP in verplichtende regelgeving en dus op meer middelvoorschriften. De ontwerp-wijziging is bedoeld om aan deze wens van de EC te voldoen.

De TCB had in augustus 1999 (brief met kenmerk: TCB S67(1999)) al te kennen gegeven dat ze veel onvolkomenheden zag in de ontwerp-wijziging en dat ze uitgebreider over dit onderwerp zou adviseren. De TCB vindt dat de huidige ontwerp-wijziging niet bijdragen aan de gewenste verbetering van nutriƫntenmanagement. Van veel voorgestelde aanvullingen is niet duidelijk of deze de landbouw in de milieukundig gewenste richting zullen helpen ombuigen. De TCB wijst erop dat de maatregelen onvoldoende doelgericht zijn, onvoldoende sturing geven en de onvolledig zijn. Sommige bepalingen zoals het onderwerken van mest op bevroren grond hebben een beperkte praktische waarde. Op bevroren grond kan mest praktisch niet ondergewerkt worden.

Verder stelt de TCB dat de maatregelen erg gedetailleerd zijn, vooral door de vele uitzonderingen die worden gemaakt. Dit past niet erg goed bij de opzet van het BGDM 1998 en het BOOM. De TCB beveelt aan om de wijziging ingrijpend te herzien en te baseren op een grondige analyse over welke bedrijfsaanpassingen het meest effectief zijn om nitraatuitspoeling te verminderen.

design by Het Lab | build by nieta