pdf S50(2006) Advies Ontwerpvrijstellingregeling BGM extreme weersomstandigheden 2006

Eind augustus is de TCB wederom om advies gevraagd over de ontwerpvrijstellingsregeling BGM extreme weersomstandigheden 2006. Het ging om vrijstelling van het verbod dierlijke mest toe te dienen in de periode van 1 tot en met 15 september op grasland en bouwland waarop in 2006 graan, bollen of aardappelen zijn geteeld, op zand- en lössgronden. Het betrof tevens vrijstelling van het verbod grasland te scheuren in de periode van 1 tot en met 15 september 2006 op zand- en lössgronden indien het grasland als gevolg van verdroging met minder dan 5% van het oorspronkelijk geteelde gewas is bedekt, dan wel voor meer dan 50% uit kweekgras bestaat.

Evenals vorig jaar heeft de TCB zich in haar advies beperkt tot het geven van argumenten voor en tegen het verlenen van de vrijstellingen. Deze argumenten zijn gestoeld op de milieukundige risico’s van de beoogde vrijstellingen. De TCB vindt in het algemeen dat de mestopslagcapaciteit berekend moet zijn op het optreden van onvoorziene gebeurtenissen. Zij concludeert dat de mestopslagcapaciteit in Nederland thans onvoldoende is.

Argumenten tegen onderhavige vrijstelling van het uitrijverbod zijn:
· Kans op verhoogde uitspoeling naar het grondwater;
· Het succes van nagewas in het opvangen van nutriënten is afhankelijk van weeromstandigheden laat in het groeiseizoen.

Argumenten tegen onderhavige vrijstelling van het verbod op vernietiging van de graszode zijn:
· Verhoogde kans op mineralisatie en uitspoeling naar het grondwater bij vernietiging levende zode;
· Het succes van de herinzaai in het opvangen van nutriënten is afhankelijk van de weersomstandigheden laat in het groeiseizoen;
· Handhaving is lastig.

Argument voor het verlenen van beide vrijstellingen is:
· Er zal naar verwachting weinig gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen door de bijbehorende randvoorwaarden en de aanhoudende natte condities van de grond. Milieuhygiënische gevolgen van de vrijstellingen, in de vorm van verhoogde uitspoeling, zijn niet uit te sluiten, maar zullen naar verwachting geen grote omvang aannemen.

design by Het Lab | build by nieta