Waarover advies aanvragen?

De commissie adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de uitvoering van wettelijke voorschriften en beleid, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden van technische aard op het gebied van de bodembescherming. Het advies van de commmissie is verplicht bij het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van bepalingen uit de Wet bodembescherming (Wbb) of het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) door ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) of gedeputeerde staten.
Particulieren en bedrijven kunnen advies niet direct aanvragen. Het proces loopt via ministerie van LNV en/of IenW. Buiten de genoemde verplichte adviezen kan alleen de minister van IenW de commissie om een advies vragen.

Planning

Het uitbrengen van een advies duurt tot drie maanden. In bijzondere gevallen kan een spoedprocedure worden gevolgd, bijvoorbeeld bij ontheffingen of vrijstellingen van de Wbb. Een advies wordt dan binnen 1 tot 3 weken uitgebracht. De adviesvraag moet dan wel eenduidig zijn.
De adviezen van de Technische Commissie Bodem zijn in beginsel openbaar.

design by Het Lab | build by nieta