De TCB opereert in een breed netwerk van overheden, kennisorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Een actief internationaal netwerk komt de kwaliteit en de bruikbaarheid van de adviezen van de TCB ten goede en helpt bij het verbeteren van beleid rond bodemgebruik.

Intensieve contacten bestaan met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) over beleidsmatige ontwikkelingen en achtergronden van adviesaanvragen. In toenemende mate wordtcontact onderhouden met provincies en gemeenten.

Wij onderhouden contacten met kennisinstituten zoals RIVM, Wageningen UR, Deltares, KWR, ECN, GGD-en’, het NIOO en met diverse adviesbureaus en universiteiten.

TCB stemt af met andere organisaties die ook opereren op het grensvlak van kennis, beleid en praktijk. Dit zijn met name de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), het Nederlands KennisCentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB), de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en Bodem+. Wij maken deel uit van de programmacommissie ter voorbereiding van het symposium BodemBreed. De TCB is betrokken bij het Initiatief Bewust Bodemgebruik en levert de voorzitter van de redactie van het tijdschrift Bodem.

Wij onderhouden eveneens contacten met belangengroeperingen en het bedrijfsleven, zoals LTO en Bouwfonds.

Wij participeren in diverse begeleidingscommissies en deskundigengroepen en zijnook internationaal actief, onder meer in de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) en in werkgroepen van de International Organization for Standardization (ISO) op het gebied van bodemkwaliteit. Wij nemen actief deel aan het internationale bodemcongres ConSoil en zitten namens Nederland in de programmacommissie.

Verder dragen wij actief bij aan diverse cursussen en leergangen over onderwerpen die raken aan het werkveld van de TCB.

design by Het Lab | build by nieta