Ondertekenaars Wbb

De TCB geeft advies aan overheden. Op de eerste plaats aan de onderkenaars van de Wet bodembescherming (Wbb). Dat zijn de huidige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Andere overheden

De andere overheden of uitvoeringsinstanties kunnen om advies vragen. Een dergelijke adviesaanvraag verloop via IenW. Bij het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen door LNV, IenW of gedeputeerde staten van bepalingen uit de Wbb is advies van TCB verplicht. De Gedeputeerde Staten kunnen in geval van ontheffing Besluit gebruik meststoffen (Bgm) advies van de TCB via LNV vragen.

Algemeen publiek

De adviezen van de TCB zij technisch-wetenschappelijk maar geven vaak ook een overzicht van beleid. Hierdoor vervult de TDB een brede rol bij de kennisoverdracht van bodem. Alle adviezen, publicaties en achterliggende rapporten zijn in beginsel openbaar.

design by Het Lab | build by nieta